Styrelsen

Klubben står under ledning av en klubbstyrelse, som utses vid ordinarie årsmöte, bestående av minst 7 ledamöter jämte 2 suppleanter. Klubbstyrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor, som ej skola hänskjutas till klubben, tillsätter instruktörer och övriga av klubben ej särskilt valda befattningshavare, antager nya medlemmar, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna. Klubbstyrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Inom klubbstyrelsen gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleanter och övriga funktionärer utom klubbstyrelsen äga yttranderätt men ej rösträtt.


Styrelsen

2022
Funktion:Namn:Tel:Vald till:
OrdförandeRoger Wegert072-141 26342022 (väljs årsvis)
Vice ordförandeUtses inom styrelsen.2022 (väljs årsvis)
SekreterarePeter Winqwist070-466 84 642023
KassörMagnus Ståhl 073-077 00 002022
MotorflygchefJohn Petersen070-523 46 462022
Bitr motorflygchefPatrik Axelsson070-551 43 512023
SegelflygchefVakant.-2022
Ledamot motorMikael Wall070-588 29 292022
Ledamot segelVakant.-2023
Suppl motorVakant.-2023
Suppl segelVakant.-2022

 

Övriga funktionärer

Funktion:NamnTel:Vald till:
RevisorSievert Andersson 0495-235 12
070-914 58 00
2019 (väljs årsvis)
RevisorKjell Svensson070-728 72 822019 (väljs årsvis)
Revisor suppl:vakant-2019 (väljs årsvis)
MedaljutskottetUtses inom styrelsen.-2020 (väljs årsvis)
Valberedningen2019 (väljs varje halvårsmöte)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *