Styrelsen

Klubben står under ledning av en klubbstyrelse, som utses vid ordinarie årsmöte, bestående av minst 7 ledamöter jämte 2 suppleanter. Klubbstyrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor, som ej skola hänskjutas till klubben, tillsätter instruktörer och övriga av klubben ej särskilt valda befattningshavare, antager nya medlemmar, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna. Klubbstyrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Inom klubbstyrelsen gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleanter och övriga funktionärer utom klubbstyrelsen äga yttranderätt men ej rösträtt.


Styrelsen

Följande är valda till styrelsen under 2023.
Funktion:Namn:Tel:Vald till:
OrdförandeRoger Wegert072-141 26342024 (väljs årsvis)
Vice ordförandeUtses inom styrelsen.2024 (väljs årsvis)
SekreterarePeter Winqwist070-466 84 642025
KassörMagnus Ståhl 073-077 00 002024
MotorflygchefJohn Petersen070-523 46 462024
Bitr motorflygchefPatrik Axelsson070-551 43 512025
Ledamot motorMikael Wall070-588 29 292024
Suppl motorSven Johansson2025
SegelflygchefVakant.-2024
Ledamot segelVakant.-2025
Suppl segelVakant.-2024

 

Övriga funktionärer

Funktion:NamnTel:Vald till:
RevisorKjell Svensson070-728 72 822024 (väljs årsvis)
Revisor
Revisor suppl:vakant-2024 (väljs årsvis)
Valberedningen2024 (väljs varje halvårsmöte)
MedaljutskottetUtses inom styrelsen.-

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *