Stadgar

Hultsfreds flygklubbs (fd Nordöstra Smålands flygklubbs (NSFK)) stadgar antagna vid årsmötet den 22/4 1966 och reviderade (tillägg i §4 e) vid det allmänna höstsammanträdet 1982-11-26 samt återigen reviderade (§5) vid det ordinarie årsmötet 2001-03-10. Ytterligare revidering av §4 antogs av årsmötet 2010-02-27.

§1. Klubbens uppgift

Klubbens uppgift är i första hand att verka för flygsportens utveckling och popularisering genom att med upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresset för flygning till möjligast ringa kostnad utbilda flygare (motor- och segelflygare) och att bereda flygutbildade medlemmar tillfälle att underhålla och förkovra förvärvad flygskicklighet i övrigt verka för flygets utveckling i enlighet med Kungliga Svenska Aeroklubbens principer och stadgar.

§2. Anslutning till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK)

Klubben är ansluten till KSAK och följer i tillämpliga delar dess stadgar och bestämmelser, vilka äro eller kunna bli i särskilt avtal fastställda.

§3. Organisation

Klubben står under ledning av en klubbstyrelse, som utses vid ordinarie årsmöte, bestående av minst 7 ledamöter jämte 2 suppleanter. Klubbstyrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor, som ej skola hänskjutas till klubben, tillsätter instruktörer och övriga av klubben ej särskilt valda befattningshavare, antager nya medlemmar, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna. Klubbstyrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Inom klubbstyrelsen gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleanter och övriga funktionärer utom klubbstyrelsen äga yttranderätt men ej rösträtt.

§4. Allmänna sammanträden

Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast fjorton (14) dagar före ordinarie årsmöte, allmänt höstsammanträde och extra allmänt sammanträde. Kallelsen skall i första hand skickas elektroniskt (e-post) i andra hand per post om elektronisk adress saknas. Ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
b) Föredragning av klubbstyrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
c) Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
d) Förslag från den avgående klubbstyrelsen.
e) Val av klubbstyrelse, bestående av bl a ordförande, sekreterare, skattmästare, segel- och motorflygchef. Ordföranden i klubbstyrelsen väljs för ett år i taget medan hälften av de övriga i klubbstyrelsen väljs på två år. Nästföljande årsmöte väljs på nytt ordföranden för ett år och den resterande hälften av klubbstyrelsen på två år.
f) Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter.
g) Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Allmänt höstsammanträde hålles före november månads utgång. Vid detta sammanträde skall medlemsavgift för nästföljande kalenderår fastställas.

Extra allmänt sammanträde utlyses då klubbstyrelsen så anser nödvändigt eller då minst en tiondel 1/10 av klubbens röstberättigade medlemmar gjort framställning därom.

§5. Medlemmar

Varje välfrejdad man eller kvinna, ävensom firmor och övriga juridiska personer, kunna mot erläggande av föreskrivna avgifter och efter klubbstyrelsens godkännande vinna medlemskap i klubben. Medlemmarna indelas i följande kategorier:

a) Firmamedlemmar (stödjande).
b) Seniorer (vilka under närmast föregående kalenderår uppnått tjugo (20) års ålder).
c) Juniorer (vilka närmast föregående kalenderårs slut ej uppnått tjugo (20) års ålder, samt studerande, vilka uppnått åldersgränsen för seniorer, men som hos styrelsen begärt att få kvarstå i en lägre avgiftsklass). Till hedersmedlem kan av klubbstyrelsen väljas person, som gjort sig särskilt förtjänt om klubben och dess strävanden.

Medlem kan för åtgärd, som motverkar klubbens mål eller skadar klubbens anseende, av klubbstyrelsen uteslutas.

§6. Avgifter

Avgifterna, som fastställs vid allmänt höstsammanträde, gälla kalenderår och erlägges, därest ej annorlunda av styrelsen beslutas, förskottsvis före februari månads utgång. För nytillträdande medlem, som vinner inträde i klubben under årets sista kvartal, skall den erlagda avgiften även gälla för nästföljande kalenderår.

Beträffande klubbens avgifter till KSAK tillämpas vad i KSAK:s stadgar eller i särskilt avtal är föreskrivet.

§7. Rösträtt

Varje personlig medlem, som erlagt till betalning förfallna fullständiga medlemsavgifter, äger rösträtt, vilken skall personligen utövas. Varje medlem äger därvid en röst. För beslut fordras enkel majoritet, utom i fråga om ändring av dessa stadgar eller klubbens upplösning §§9 och 10. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning verkställes. Omröstning skall ske öppet. Vid val må den dock ske sluten, därest röstberättigad gör framställning därom.

Beträffande rösträtt inom KSAK gäller vad i KSAK:s stadgar eller i särskilt avtal är föreskrivet.

§8. Revision

Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av 2 revisorer, vilka under förvaltningsperioden bör följa och kontrollera klubbens verksamhet. För revisorerna skall finnas 2 suppleanter. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Revisionsberättelse skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast den 15 februari.

§9. Ändring av stadgarna

För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden med minst 30 dagars mellantid, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

Ändring av § 10 nedan kräver dock beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§10. Klubbens upplösning

Beslut om att klubben upplöses kan fattas endast på förslag av dess klubbstyrelse. För dylikt beslut fordras minst 2/3 majoritet vid tvenne på varandra följande ordinarie årsmöten. Klubbens tillgångar skola vid eventuell upplösning i enlighet med klubbstyrelsens beslut överlämnas till institution, som verkar för några av klubbens syften.