Lokala föreskrifter

Innehåll:

1. Flygfältet i Hultsfred (ESSF)
2. Skötsel och underhåll av flygfältet
3. Publikationer och föreskrifter
4. Lokala trafikföreskrifter
5. Handläggning av vissa handlingar
6. Tekniska tjänsten
7. Användning av klubbens flygplan
8. Hjälpflyg
9. Flygsäkerhetsbestämmelser
10. Ordningsregler
11. Rengöring av flygplan
12. Viktiga flygfarter
13. Planflykt

Bilagor:

Bilaga 1 – Betalningsrutiner vid användning av klubbens flygplan
Bilaga 2 – Landningsavgifter, parkeringsavgifter, TNC, bränslekostnader, oljekostnader
Bilaga 3 – Flygplanets resedagbok
Bilaga 4 – Bokning av flygplan
Bilaga 5 – Flygning under vinterförhållande
Bilaga 6 – Stadgar

Lokala föreskrifter för Hultsfreds Flygklubb

Uppdatering 2018-01-15: justering av inaktuella uppgifter (t.ex gamla frekvenser och fakta om flygplan).
(uppdaterat 2013-11-26: Tillägg i 4. Lokala föreskrifter: Nedflygningssektor för bogserflygplan. )

 

1. Flygfältet i Hultsfred (ESSF)

Fältets bana 12/30 är av betong och har måtten 1945×40 m. Flygplatsens höjd är 366 ft över havet och banans magnetiska riktning (QFU) är 114/294 grader. AFIS tjänsten och alla navigeringsutrustningar är nedstängda tillvidare. Trafikvarvet vid VFR-flygning är vänstervarv på 900 ft QNH.

Mellan klubbstugan och banan finns ett grässtråk 12/30 med måtten 700×60 m som kan användas för taxning, start och landning. Stråket är i första hand avsett för segelflygverksamhet. På stråket 12 använder segelflygplan och bogsersläp högervarv. Flygplatsen ligger inom Stockholm AOR.

 

2. Skötsel och underhåll av flygfältet

Flygfältet ägs och underhålls av Hultsfred Airport AB. Anmärkningar på fältet och bansystem ska snarast anmälas till Hultsfred Airport AB. Hyres-/dispositionsavtal är upprättat mellan Hultsfreds Airport AB och Hultsfred flygklubb.

 

3. Publikationer och föreskrifter

Aktuella regelverk och publikationer som t.ex LFS, TSFS, AIP, och AIC  finns att hämta på Internet. Klubben abonnerar inte längre på några fysiska exemplar av dessa. Medlemsförteckningen finns tillgänglig på klubbens medlems- och bokningssystem på www.myweblog.se. Lokala föreskrifter finns publicerade på klubbens hemsida. Motorflygchefen ansvarar för rekvisition och ändringar. Viktiga ändringar anslås på tavlan i klubbstugan och/eller meddelas via utskick till medlemmarna. Varje pilot är skyldig att ta del av gällande publikationer och föreskrifter. Varje medlem är skyldig att kontinuerligt hålla sekreteraren uppdaterad om aktuell adress telefon, mobiltelefon och e-postadress.

 

4. Lokala trafikföreskrifter

Vänster trafikvarv på 900 ft (QNH) gäller alltid för VFR-trafik. På stråk 12 använder dock segelflygplan och bogsersläp högervarv (det normala trafikvarvet åt vänster placeras då väl utanför segelflygets). Vid samtidig verksamhet på både stråk och bana ska samma start- och landningsriktning användas på både stråk och bana.

Vid segelflygbogsering ligger nedflygningssektorn för bogserflygplanet norr om fältet.

Vid all flygning med ska frekvensen 123,550 MHz användas. Anropningssignalen är ”Hultsfreds radio”. Vid flygning i trafikvarvet, i närheten av flygplatsen och vid taxning på fältet ska alltid radion passas. Positionsrapportering och avsikt skall alltid meddelas eller blindsändas för att informera annan trafik i närheten eller på fältet. Om man önskar avvika från normal VFR-inflygning (t ex vill avsluta på höger bas bana 30) ska detta meddelas i radion i god tid före.

Observera att frekvensen 123,550 MHz är en generell frekvens som delas med fler flygplatser, bland annat Borgholm och Stegeborg! Eftersom flygfälten ligger relativt nära varandra, är det av yttersta vikt att tala om att du befinner dig vid Hultsfred och sänder på ”Hultsfred radio”.

Exempel på radiosändningar. ”Hultsfred radio, Olle Yngve Erik Viktor Martin avser taxa från klubbstugan till plattan via bana 12 för tankning”. ”Olle Yngve Erik Viktor Martin avser starta bana 30 och gå mot Målilla på 2000 ft”. Eftersom man normalt inte får något svar vid blindsändning är det extra viktigt att man är tydlig. Man måste också kontrollera radiomottagarens funktion genom att åtminstone kort slå ifrån radions brusspärr och lyssna till brusnivån.

Färdplan bör alltid inlämnas vid längre färder. Den kan lämnas via Internet, ringas in (08-797 63 40) eller faxas (08-593 601 79) till Flight Planning Center på Arlanda. Om färdplanen faxas till FPC ska kontrollringning ske.

Vid flygning bör meddelande angående flygningen lämnas på kontoret i klubbstugan för att underlätta efterforskning och för att klubbens medlemmar ska veta var flygplanet är.

Före flygning är piloten skyldig att inhämta aktuell väderinformation och NOTAM. Detta kan t ex ske via telefon (LHP 020-58 10 00, FPC 08-797 63 40, meteorolog 08-517 887 51 eller Internet (aro.lfv.se).

Vid haveri eller allvarlig skada alarmeras räddningstjänsten vida SOS Alarm (telefon 112). Motorflygchefen ska snarast möjligt informeras vid haveri, skada driftstörning eller fel på flygplanen. Varje medlem är skyldig att känna till räddningsutrustningen på fältet eller i klubbstugan.

 

5. Handläggning av vissa handlingar

Meddelande och information till klubbmedlemmarna skickas ut via e-post och kan även anslås i anslutning till tavlan i klubbstugan. Haverirapporter och driftstörningsanmälan upprättas och insändes genom motorflygchefs försorg. Resedagböckerna ska föras av respektive pilot (se bilaga 3). Motorflygchefen ansvarar för sammanräkning och kontroll. Erforderliga flygplanhandlingar ska medföras under flygning. Checklistor finns tillgängliga i flygplanen och ska användas. Motorflygchefen ansvarar för kontroll och eventuella ändringar av checklistorna.

 

6. Tekniska tjänsten

Piloten ansvarar för alltid för att daglig tillsyn före och i tillämpliga delar efterflygning utförs. Vid anmärkningar på flygplanet måste detta antecknas i flygplanets resedagbok och om anmärkningen påverkar luftvärdigheten ska piloten dessutom anmäla detta till motor- respektive segelflygchef.

 • Motorflygchef ansvarar för att tillsyner och översyner på flygplan och utrustning utförs enligt gällande bestämmelser av behörig flygtekniker eller av godkänd flygverkstad.
 • Motorflygchef ansvarar för att luftvärdighets- och modifieringsdirektiv utförs.
 • Vid tankning av flygplan måste flygplanet först jordats.
 • Tankning av andra flygplan än klubbflygplanen får ej ske vid flygplatsens tankanläggning.
 • Gästande flygplan ska hänvisas till av flygplatsens godkänd personal för tankning.
 • Rökning är förbjuden i närheten av tankanläggning och på plattan.

 

7. Användning av klubbens flygplan

Notera att för klubbens Diamond Star DA40-180 finns en Hanteringsmanual upprättad. Manualen innehåller förutom regler för hantering och drift även goda tips och råd. Manualen ska läsas och undertecknas av piloter som avser flyga flygplanet. Läs mer här.

All flygning sker enligt Transportstyrelsens författningssamlingar, EASA, KSAK-anvisningar och kubbens lokala föreskrifter och verksamhetshandbok. Säkerheten ska alltid sättas främst vid användning av klubbens flygplan.

Vid flygning överstigande 30 minuters bortovaro från Hultsfreds flygplats ska bokning ske via internet (se bilaga 4).

Under lördagar och helger ska minst 1/4 av den bokade tiden mellan kl 08–20 betalas som flygtid. Under vardagar ska minst 1 timme per helt dygn betalas som flygtid. Den tid som inte uttas som flygtid betalas som en stilleståndsersättning med hälften av ordinarie flygtimpris. Om flygsäkerheten (t ex på grund av de rådande väderförhållandena) inte möjliggör tillräcklig flygtidsuttag eller att flygplanet kommer tillbaka i tid, måste kontakt omedelbart tas med motorflygchef eller annan i styrelsen. I detta läge behöver naturligtvis inte stilleståndsersättning betalas. Vid bokning av mer än fem dygn i sträck eller flera än fem separata bokningar fordras styrelsens tillstånd i varje särskilt fall.

När flygplanen inte används ska de av säkerhetsskäl vara låsta (dörr, bagagerum och ventilationsruta). Detta gäller även om då planen står i hangaren.

Parkeringsbromsen ska alltid vara åtdragen vid uppställning utanför hangar. I hangar används rullningshinder.

Flygplanens bränslekran ska vara i frånläge när flygplanet inte används.

Om flygplanen lämnas stående utomhus ska rodren alltid låsas och pitotrörsskyddet monteras på (obs att man alltid ska hålla i pitotrörsskyddets plastmuff vid på och avtagning). Då pititrörsskyddet inte är monterat ska det försiktigt rullas ihop och läggas i höger sidofack i flygplanet. Rökning är inte tillåten i eller i närheten av något av klubbens flygplan, i eller i anslutning till hangaren eller i klubbstugan.

Headset får aldrig läggas på flygplanets instrumentpanel eftersom vindrutan då lätt kan skadas.

Planet ska plockas ur av piloten och lämnas propert skick (såväl inuti som utanpå) efter varje användning. Säkerhetsbälten ska knäppas eller hängas upp på därför avsedda fästen.

Efter flygning ska planet av piloten tankas upp fullt alternativ vara på minst standardnivå om inte annat överenskommits med piloten som därefter ska använda planet.

Nycklarna still flygplanen ska finnas på anvisad plats i klubbstugan då planen finns i hangaren eller står uppställda på flygfältet. De får absolut inte tas med hem till bostaden.

Utmagring: Klubbens DA40 ska magras (fuel flow 2,2 Gph) även under taxning! Det finns annars risk för ”loppa” på tändstiften som medför att din magnetkontroll fallerar. I planflykt magras flygplanet enligt tabell och önskat effektuttag.

Flygplanen är ansvarighets- och skadeförsäkrade. Vid skada på flygplanet under flygning är självrisken upp till 5000 SEK. En speciell självriskkassa är inrättad för att täcka denna kostnad. Om skadan har orsakats av pilotens vårdslöshet eller brott mot bestämmelserna betalas dock självrisken av piloten. Passagerare medföljer på egen risk.

 

8. Hjälpflyg

Tillstånd för hjälpflyg omfattar: Skogsbrandbevakning, målflygning, organiserad räddningstjänst samt flygningar inom Frivilliga Flygkåren (FFK).

 

9. Flygsäkerhetsbestämmelser

Det åligger varje pilot att väl känna till de regler och anvisningar som gäller för flygtjänsten.

Flygning ska bedrivas med sådan kontinuitet att god färdighet upprättas. Vid mer än 3 månaders uppehåll i flygningen med en och samma flygplanstyp eller vid dålig flygtrim ska kontrollflygning göras med flyglärare. Denna kontrollflygning ska även göras av ny medlem före lån av flygklubbens flygplan oberoende av tidigare flygträning.

Inflygning av bogserförare bekostas av piloten själv.

Vid flygning över vatten då ej land kan nås genom glidflykt ska minst en flytväst finnas åtkomlig för varje person ombord. Vid flygning på större avstånd än 100 NM från landområde ska även livbåt och nödsändare medföras.

 

10. Ordningsregler

Flygplatsen är av Länsstyrelsen fridlyst område. Medlemmar i flygklubben äger dock tillträde till flygplatsområdet och klubbstugan sydväst om banan. Övriga icke medlemmar får endast beträda området i sällskap med någon medlem och under dennes ansvar. In- och utpassering till klubbens område sker genom bommen i anslutning till flygstationen. Denna bom ska hållas stängd då ej klubbverksamhet pågår. Fordonstrafik får endast förekomma på befintliga fordonsvägar. Området ska hållas rent och snyggt och ingen åverkan får ske mark och vegetation.

Telefon, fax och internetkoppling i klubbstugan får användas av medlemmar som äger skälig avgift i telefonkassan.

Klubbhangarerna ska hållas låsta när det inte finns aktiviteter klubbstugan.

Betalning av flygtid ska ske enligt gällande regler (finns i klubbstugan och på flygklubbens hemsida) inom 14 dagar från utnyttjandet av flygplanet.

 

11. Rengöring av flygplan

Det är viktigt att flygplanet rengörs direkt efter nedsmutsning eftersom smutsen/insekterna då lättare kan avlägsnas. Ofta räcker det med vanligt vatten och en ren tvättsvamp. Flygplanet kan även rengöras med vanligt biltvättmedel och/eller biltvättsvamp. Döda insekter på vingframkanterna kan ibland kräva en lite grövre svamp. Vanligt bilvax kan användas på lackerade metallytor efter tvätt. Vid avsköljning är det viktigt att vatten inte sprutas in i luftintag eller pitotrör samt att endast försiktig spolning sker vid tanklocken.

Flygplanets rutor är mycket känsliga och repas lätt! Rutorna ska endast tvättas med mild såpa-/tvållösning och vatten. Eftertorka med en ren duk (torka aldrig med papper – kan repa!). Gör aldrig några svepande rörelser på fönsterytorna, bara raka upp- och nerrörelser. Runda röelser gör repor och ringar i plexiglaset. Absolut förbjudet att använda fönstertvätt eller andra starka rengöringsmedel – dessa gör plexirutan ”mjölkvit”.

Stålull och grovrengöringssvampar är totalt förbjudna att användas på flygplanen.

Flygplanen rengörs invändigt genom urtorkning och dammsugning vid behov.

Ej utförd rengöring av flygplanet debiterar klubben piloten SEK 250:- extra/timme flugen.

 

12. Viktiga flygfarter

Vid maxlast rekommenderas följande farter vid inflygning och landning av DA40:

 • Medvind 90 kt, bas 80 kt, final 70 kt. (Lätt att komma ihåg: ”90-80-70”)
 • Vid byig vind ska ungefär halva fartmätarvariationen plussas på ovanstående farter.
 • Vid begränsad fältlängd ska dock flyghandbokens värden noggrant följas.

Vid manövrering i landningsvarvet bör farterna inte understiga 70 kt.

Fart för klaffar (också angivet vid klaffreglaget).

 •  1 steg (T/O) = VF 108 kt
 •  2 steg (Full) = VF 91 kt

 

13. Planflykt

Vid planflykt används normalt 65% effektuttag från motorn. Följ tabellen i flygplanet för önskat effektuttag.

 

Bilaga 1 – Betalningsrutiner vid användning av klubbens flygplan

1. Flygtid

Tid i luften avrundad till närmaste (uppåt eller nedåt) hela 5 minut fylls i flygplanets dagbok. Avrundas tiderna alltid uppåt får klubben en onödigt ökad kostnad p g a kortare intervall mellan översynerna. För grundskolflygning anges dock som vanligt blocktid avrundad uppåt till närmaste hela 5 minut. Minsta flygtid per flygning är fem minuter när den skrivs in i flygdagboken (minst 15 minuter per flygning vid betalning, se punkt 3).

 

2. Takometertid

Takometertiden framgår av räkneverket på motorns varvräknare och anger timmar och decimala timmar som motorn är igång. Vid marschvarv motsvarar 1.0 takometertimma 60 minuter. Vid högt varvtal på motorn går takometertiden snabbare och vid lågt varv (som t ex under varmkörning och taxning) går takometertiden långsammare än den verkliga tiden. Takometertiden ska fyllas i med tillgängliga decimaler i därför avsedd kolumn i flygplanets dagbok. Takometertiden ska fyllas i då flygplanets motor stannats efter avslutad flygning (inklusive upptankning och taxning) samt kontrollavläsas (och fyllas i om den saknas) innan motorn startas före påbörjad flygning. Takometerns decimalsiffra avrundas uppåt om den står i ett mellanläge vid avläsningen.

Takometertiden är endast ett underlag för debitering och ska inte användas som ett mått på flygtiden i andra sammanhang (den får alltså inte tas som ett mått på flygplanets gångtid eller på flygtiden i den personliga flygdagboken).

 

3. Betalning

Som underlag för all betalning gäller (förutom för grundskolflyg där blocktiden är grunden) den förbrukade takometertiden avrundad uppåt till närmaste högre decimalsiffra. Observera att takometern anger decimala timmar (och inte t ex timmar och minuter). Minst 15 minuters (= 0.25 timmar) flygtid ska betalas per flygning. Inbetalning ska ske snarast (men senast inom 14 dagar) till flygklubbens bankgiro 5692-7734. Det är viktigt att ange vem som betalar, vilket datum betalningen avser, förbrukad takometertid och vilket flygplan som använts.

Vid inbetalning ska summan avrundas uppåt till närmaste jämna krona (”öresavrundning”). Förutom takometertid betalas ”stilleståndsersättning” om flygtidsuttaget varit mindre än vad som krävs i förhållande till den bokade tiden.

 

4. Flygpriser

I och med att takometertiden är uttryckt i decimal form får man enkelt fram vad man ska betala för flygplanet genom att bara multiplicera den förbrukade takometertiden med det aktuella flygtimspriset. Uträkningen görs dock automatiskt när du loggar din flygning på myWebLog. Aktuella priser finns anslagna i klubblokalen och på klubbens hemsida.

 

 

 

Bilaga 2 – Landningsavgifter, parkeringsavgifter, TNC, bränslekostnader, oljekostnader

2014-04-24 revidering av gamla uppgifter

1. Landningskort

Klubbens flygplan är genom klubbens försorg utrustade med Swedavias årliga landningskort. Detta innebär att start/landningsavgifter inte betalas vid landning på Swedavias flygplatser i Sverige där kortet gäller vid normalt öppethållande. Exempel på flygplatser som idag ingår i landningskortssystemet är: Norrköping, Kalmar, Trollhättan, Karlstad, Visby och Sundsvall. Andra av Swedavias flygplatser ingår inte i landningskortssystemet vilket innebär en kostnad på c:a 400 SEK per landning. Exempel på Swedavias flygplatser som inte ingår i landningskortssystemet är Arlanda, Landvetter och Bromma. På en del flygplatser kan en mycket kraftig extradebitering ske utanför ordinarie öppethållande även om tornet normalt bemannas 24 timmar per dygn (t ex Visby ca 3000 SEK !). Vid landning på Arlanda kan även s k TNC-avgifter tillkomma.

 

2. Landningsavgifter, parkeringsavgifter, TNC-avgifter etc

Det finns idag ett stort antal flygfält i Sverige och utomlands där det är helt avgiftsfritt att landa och parkera (rimliga tider) småflygplan. Exempel på sådana flygfält är: Hultsfred, Västervik, Oskarshamn, Ronneby, Borgholm och Köping. Där kan vi alltså fritt landa med alla klubbens flygplan.

I flygtimpriset ingår avgifter som täcks enligt de regler som gäller för Swedavias årslandningskort. Eventuellt kan parkeringsavgift och övriga avgifter (exempel extra öppethållning) behöva betalas. Dessa avgifter samt landningsavgifter på övriga avgiftsbelagda flygplatser ingår inte i flygtimpriset utan betalas av föraren.

 

3. Bränslekostnader

Normalt tankas flygplanen vid tankstationen i Hultsfred eller med hjälp av de bensinkort som finns i flygplanen. Klubben står för bränslekostnader motsvarande den nivå vi har i Hultsfred, dessa ingår i flygtimpriset. Normalt är det i stort sett samma bränslepris på alla svenska flygplatser. Dock kan det förekomma prisavvikelser på privatägda pumpar och/eller vid ovanliga tider på dygnet.

Om bensinkort inte kan användas kan piloten betala kontant och sedan dra av motsvarande literpris som gäller i Hultsfred vid betalning av flygavgifterna.

Utomlands är bränslekostnaderna för närvarande avsevärt mycket högre än i Sverige.

Om man som pilot har tankat flygplanet till ett högre pris än det klubben får i Hultsfred, får man själv stå för och till klubben inbetala mellanskillnaden mellan aktuellt eget inköpspris och prisnivån i Hultsfred. Kassören kan lämna uppgift på det aktuella bränslepriset i Hultsfred.

 

4. Olja

Klubben köper in motorolja i stora kvantiteter och kan på det sättet få ett bra pris på den. Det är viktigt att man noga kontrollerar oljenivån innan man påbörjar en flygning och det rekommenderas att man i samband med längre flygningar har med en flaska som fyllts på klubben så att man slipper att köpa dyr olja på annan flygplats.

 

Bilaga 3 – Flygplanets resedagbok

2014-02-24 – Revidering av gamla uppgifter

Allmänt

Flygplanets resedagbok ska omedelbart efter genomförd flygning ifyllas omsorgsfullt med kulspetspenna och med läsbara siffror och text. Resedagboken ska alltid finnas med i flygplanet. Efter flygning skall samma uppgifter fyllas i även på flygklubbens bokningssystem myWebLog (www.myweblog.se). Genom att logga både i boken och på myWebLog ser nästa pilot hur mycket tid som finns kvar på flygplanet. Att du dessutom efter genomförd flygning lägger in flygtider och flygplansstatus i bokningssystemet så underlättar du mycket för klubbens uppföljning, översynsplanering och för medlemmar som har långt till fältet.

 

Före flygning

Före flygning ska flygplanets resedagbok kontrolleras noggrant. Det är viktigt att kontrollera om det finns några anmärkningar som kan påverka flygningen. Det är också viktigt att flygplanet har flygtid kvar till kommande översyn. Översyn av flygplanet görs alltid vid total flygtid på 50 timmar och vid 100 timmar (med en utnyttjbar marginal på +/- 5 timmar). Det kan även krävas att det finns en flygtidsmarginal på c:a 2 timmar för flygning till serviceverkstaden. Man måste också kontrollera att summeringen av flygtid har gjorts på ett korrekt sätt tidigare i resedagboken så att den verkligen stämmer. Innan motorn startas kontrolleras att rätt takometertid fyllts i av piloten före. Har takometertiden inte fyllts i måste man själv göra detta.

OBS Förväxla inte kolumnerna för flygtid och takometertid! Takometertiden är bara ett underlag för debitering och har alltså ingenting med flygtiderna rörande översyner etc att göra.

 

Vid daglig tillsyn och tankning

Om man i samband med den dagliga tillsynen gör iakttagelser angående flygplanets status, fyller på olja, tankar etc ska detta noteras i flygplanets resedagbok och på myWebLog.

 

Efter flygning

Efter varje genomförd flygning (motorn avstängd och efter ev tankning) ska resedagboken omedelbart ifyllas. Viktiga iakttagelser angående flygplanet ska noteras i de gulfärgade sidorna och en markering ska göras i anmärkningskolumnen. Lösa lappar med anmärkningar på flygplanet som läggs på kontoret i klubbstugan eller i flygplanets resedagbok är alltså inte tillåtna.

Om en aktuell anmärkning redan gjorts (”Ja” i anmärkningskolumnen och förklaring finns införd på de gulfärgade sidorna) ska inte ytterligare anmärkningar göras för identiskt samma iakttagelse förutsatt att det inte är ett fel som kommer och går.

Flygtiden ska avrundas till närmaste (uppåt eller nedåt) jämna fem minuter.

Takometertiden ska avläsas och ifyllas efter varje flygning.

Observera att samma uppgifter som fyllts i flygdagboken även ska fyllas i myWebLog.

Om planet är utfluget eller på annat sätt obrukbart ska detta meddelas motorflygchefen och noteras i bokningen på myWebLog.

 

Bilaga 4 – Bokning av flygplan

1. Bokning via Internet

Bokning av flygplanen sker via Internet. Bokningssystemet finns på följande adress: http://www.myweblog.se. Det finns även en länk från flygklubbens hemsida.

 

2. Lösenord

Det användarnamn och lösenord som ska användas får du av motorflygchefen, sekreteraren, kassören eller någon av klubbens administratörer av bokningssystemet. Har du glömt ditt lösenord kan klubbens administratörer återställa det åt dig. Det snabbaste alternativet är dock att du begär om ett nytt lösenord genom att klicka på ”glömt lösenord” på http://www.myweblog.se/login.php

 

3. Bokningsdisciplin

Det är viktigt att klubbens plan inte låses upp p g a ”luftbokningar”. Blir du försenad i starten eller kommer hem tidigare än beräknat så gå genast in och justera din bokning på myWebLog. Om väderförhållandena inte tillåter dig att genomföra en planerad flygning så ska du också omedelbart ta bort eller justera din bokning (medlemmar med instrumentbevis kan mycket väl använda planet även då vädret inte tillåter VFR-flygning). Det är speciellt viktigt att hålla på bokningsdisciplinen under semestertider och vackert väder.

 

4. Underlätta för alla

Genom att du efter genomförd flygning lägger in din flygtid och flygplansstatus i bokningssystemet så underlättar du mycket för klubbens uppföljning, översynsplanering och för medlemmar som har långt till fältet.

 

Bilaga 5 – Flygning under vinterförhållande

av Bertil Gerhardt vid halvårsmötet NSFK 1997-11-15 (sammanställt av Göran Mossberg). Uppdaterat med aktuell information 2011-03-14.
Flygning under vinterförhållanden är fascinerande men ställer också litet större krav på dig som pilot. Följande områden är extra viktiga att tänka på:

 

Daglig tillsyn och förberedelser

Vädret är mer nyckfullt under vinterhalvåret. Det är inte bara låga moln och dålig sikt som kan förhindra en flygning. Var därför extra vaksam när du kontrollerar vädret. Vinterns dagar är korta, mörkret kommer snabbare och kvällarna blir svartare.

Ta på/med dig kläder och utrustning för att kunna klara vädret utanför planet. Nödvändigt vid nödlandning eller om du t ex skulle fastna i en snödriva vid banänden vid -25 graders temperatur.

Snö, is och frost måste bort från planets vingar p g a aerodynamiken. Detta är extra viktigt vid start från korta fält. Kontrollera också att det inte finns is i spinnern (kan ge svåra vibrationer).

Om man inte skulle få ut något bränsle när man dränerar så har det bildats en ispropp underst i tanken. Detta löses genom att man värmer så att isproppen smälter. Därefter släpper man ut vattnet genom att dränera på vanligt sätt.

Motorn måste (för att undvika motorskador) förvärmas om temperaturen är under noll grader (under -10 grader om multigrade-olja används). Det tar tid att värma med värmefläkten (c:a en timma vid minus 20 grader). Värmefläkten ska värma oljetråget som sitter längst ned i motorn.

 

Vädret

På vintern är det inte bara låga moln och dålig sikt som kan förhindra en flygning. Temperatur och daggpunkt ligger nära varandra på vintern vilket gör att det lätt och snabbt kan bli både dimma och nederbörd (snöbyar ger mycket dålig sikt). På eftermiddagarna när solen snabbt försvinner kan temperaturen sjunka fort och vi har dimma direkt. Följ alltså noga upp väderprognoserna. Under flygning kan vädret lätt följas upp via volmet (Jönköping volmet 127.20 MHz),  MET-frekvensen 122.60 MHz eller via områdeskontrollen (t ex Sweden Control 124.85 eller 118.40 MHz).

 

Isbildning

De som har I-behörighet känner till att i princip alla moln ger isbildning (minusgrader, hög luftfuktighet, nedkylt flygplan) vintertid, men även utanför moln kan man råka ut för kraftig isbildning. Underkylt regn och snöblandat regn när man flyger i minusgrader ger mycket kraftig isbildning. Kornsnö är tecken på svår isbildning.

Flygning i torr snö ger ingen risk för isbildning eftersom snön blåser av flygplanet p g a fartvinden.

 

Taxning

Se till att hjulen har fäste på underlaget när du startar upp så att du inte glider in i ett hinder. Rekognocera sträckan mellan plattan och banan så att du inte sjunker igenom t ex en pöl med ett tunt islager. Undvik att köra in i snövallar (kan göra att propellern slår i snön). Motorkontroll kan behöva göras på banan vid halt underlag.

 

Flygfält

På sommaren kan man råka ut för att gräsfält blir vattensjuka. Detta kan inträffa även under milda vintrar när ytkälen tillfälligt släpper (temperaturen över noll under en period). När du ska landa på ett annat fält än hemmafältet så ring först och fråga. Fråga rätt person och inte t ex den du ska åka och hälsa på (”det ser rätt bra ut…”). Kontrollera om snöröjning skett. Planera med alternativa landningsplatser om väder eller fältstatus skulle förändras.

 

Imma

Stäng inte dörren för tidigt när du förbereder start, vänta tills du ska starta motorn. Detta för att inte stänga in onödigt mycket fukt i planet. Låt siktrutan vara öppen på marken och öppna friskluftsventilerna för att motarbeta imma.

När det är väldigt kallt bildas inversion och rutorna kan bli totalt igenimmade en bit upp i luften efter start.

 

Start och landning

Start- och landningsprestanda försämras av ett snölager (är snölagret riktigt tjockt förkortas dock landningssträckan). Flygplanets vägegenskaper är mycket dåliga. Bromsverkan är sämre vid is- och snöbelagda banor. På vintern klarar inte flygplanet lika mycket sidvind som under sommarförhållande. Till och med en blygsam sidvind på 5 knop kan vara för mycket vid hal bana. Även BCL tar upp snökrav för start: mer än 5 cm tung snö eller mer än 10 cm lätt snö medför att start inte är tillåten.

Vid landning kan snötäcket göra att man tappar höjdreferenser. Vid nysnö kan alltså höjden lätt missbedömas med minuslandning som följd. Landa därför en bit in på banan efter nysnö (ofta sätter man upp enruskor vid bantröskeln för att komma tillrätta med detta). Se upp med låg sol om banan ligger rakt mot solen (gäller inte Hultsfred vintertid) eftersom sol + snöyta ger svåra reflexer.

Enligt bestämmelserna får man landa på ”annan lämplig yta” (t ex sjöis). Rekommendationen är att inte landa på en sådan, den är ofta olämpligare än man tror (klubben har redan förlorat ett plan på detta sätt).

 

Färdplan

Var extra noga med att lämna färdplan vintertid. Färdplanen bör inte avslutas förrän flygplanet är parkerat utanför hangaren (mycket kan hända mellan inflygning och stopp). Om inte en formell färdplan inlämnas så meddela någon bekant eller lägg åtminstone en lapp i klubbstugan (t ex ”Är med en passagerare ute på en sväng över Hultsfred-Vetlanda med GNS och beräknar att vara tillbaka kl 15:00 den 17/11”).

 

Bilaga 6 – Stadgar

Stadgarna hittar du här.